گواهینامه ها

سیم و کابل رویان هم اکنون موفق به دریافت گـــواهی اســــتانـــدارد ملی ایران مربوط به انواع سیم وکابــل های قابـل انـــعطاف با کــــد مشخصه 02(607)ISIRI،06(607) ISIRI،53(607) ISIRI،52(607) ISIRI کابل های قدرت 3569) ISIRIو کابل های غیر قابل انعطاف با کدمشخصه 10 (607) ISIRI. استاندارد ملی ایران می باشد.

گواهینامه ها